УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

"Изгоден кредит", провеждана от „Вива Кредит” ООД за периода от 05 януари до 25 януари 2015 година

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Стефан Стамболов“ № 6, офис 4-5, представлявано от Управителя Мариана Иванова Казакова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ЦЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Заематели, които сключат договор за предоставяне на паричен заем “VIVA Express” за заемна сума /главница/ в размер от 100 лв. (сто лева) до 300 лв. (триста лева) с една погасителна вноска, в периода на настоящата промоция (от 05 януари до 25 януари 2015 г.) и погасят коректно - до деня на падежната дата съгласно индивидуалния договор за паричен заем задълженията си, имат право да се възползват от настоящата промоция. При изпълнение на посочените условия, Заемателите имат право да се възползват от отстъпка от стандартното оскъпяване по заема като заплащат: при заемни суми в размер на 100 лв., Заемателите заплащат 0,99 лв. лихва за целия срок на договора; при заемни суми в размер на 200 лв. Заемателите заплащат 1,99 лв. лихва за целия срок на договора; при заемни суми в размер на 300 лв. – 2,99 лв. лихва за целия срок на договора. В случай на неизпълнение на задължението по чл.3, ал.3 от договора за предоставяне на паричен заем “VIVA Express” на Заемателя се начислява неустойка за неизпълнение в размер на 12.87 лв. за кредити от 100 лв., 25.87 лв. за кредити от 200 лв. и 38.87 лв. за кредити от 300 лв., която е дължима на падежната дата по чл. 3, ал. 1, т.4 заедно с погасителната вноска. Годишният лихвен процент (ГЛП) и годишният процент на разходите (ГПР) по договорите за предоставяне на паричен заем “VIVA Express”, сключени при условията на промоцията, са както следва: ГЛП за кредити от 100 лв. е в размер на 25.74%, за кредити от 200 лв. е в размер на 25.87%, за кредити от 300 лв. е в размер на 25.91%. ГПР за кредити от 100 лв. е в размер на 29.28%, за кредити от 200 лв. е в размер на 29.45%, а за кредити от 300 лв. е в размер на 29.51%.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията "Изгоден кредит", започва на 05.01.2015 г. и ще продължи до 25.01.2015 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 20 и т. 21. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на цялата страна и обхваща всички търговски обекти на „Вива кредит“ ООД, както и тези на партньорите на „Вива Кредит“ ООД, в чиито обекти се предлага продукта „VIVA Express“, а именно, но не само: „ЕЛЕКТРОН УЛТРА“ ЕООД, „КАЛЧЕВ ФИНАНС“ ЕООД, “СИПЕЙ БГ“ ООД, „Нет 1” ЕООД и други.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията и право на отстъпка, както е посочено в т. 3 по-горе, придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години /Участник/, което сключи Договор за предоставяне на паричен заем „VIVA Express“ С РАЗМЕР НА ЗАЕМНАТА СУМА /ОТПУСНАТА ГЛАВНИЦА/ ОТ 100 ЛЕВА ДО 300 ЛЕВА, в периода от 05.01.2015 г. до 25.01.2015 г., включително. Отстъпката се начислява в края на срока на сключения договор за паричен заем при коректно и в срок изпълнение на задълженията. В случай, че клиентът желае да предоговори условията  по договора за предоставяне на паричен заем, промоционалните условия не се прилагат за удължения срок на договора и клиентът заплаща лихва и такса за предоговаряне, съгласно индивидуалния договор и анекс към него. В този случай ГЛП и ГПР са съглано уговореното в индивидуалния договор.

7. Отстъпката, посочена в т. 3 представлява отстъпка от лихвата по ДОГОВОРА ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ.

8. ИЗКЛЮЧЕНИЯ от условията по т. 6: ВИЖ т. 12 по-долу.

9. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството „VIVA Express“ може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, както и тези на партньорите на „Вива Кредит“ ООД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

10. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условията, посочени в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в търговските обекти на Дружеството в страната или на адреса на управление, посочен по т. 1 по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем „VIVA Express“.

11. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

12. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и техните роднини по права линия без ограничения.

13. В Промоцията имат право да участват както ДОСЕГАШНИ, така и НОВИ клиенти на „Вива кредит“ ООД, съгласно посоченото в. т. 3 от настоящите общи условия. Клиенти, които имат активен кредит в деня на кадидатстване, нямат право да участват в промоцията.

14. В периода на промоцията всеки участник може да се възползва само веднъж от нея.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

15. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството и на нашите партньори в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

16. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да възползва от нея.

17. Заемател, който забави изплащането на погасителната вноска съобразно падежната дата за погасяване на задължението, определена в договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и се задължава да заплати лихва и неустойка съгласно уговореното в индивидуалния му договор. В този случай ГЛП и ГПР са съглано уговореното в индивидуалния договор.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

18. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписването на Предложение за сключване на договор за паричен заем и/или Договора за предоставяне на паричен заем „VIVA Express“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, включително и за целите на промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Предложението и Договора за паричен заем.

19. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

22. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива Кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.

24. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.