УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

Отстъпка в размер на 30% от главницата", провеждана от „Вива кредит” ООД за периода от 1 май 2018 до 31 май 2018 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Право на участие в промоцията придобиват първите 1000 (хиляда) лица (Потребители/Заематели), навършили 21 години, които са изпълнили следните условия:

1.1. В периода от 01 май 2018 г. до 31 май 2018 г. включително, лицето кандидатства за отпускането на кредит и в същия период сключи в качеството си на Заемател договор за предоставяне на паричен заем с „Вива кредит” ООД по описаните в т.1.3 продукти в един от следните търговски обекти на Организатора, находящи се на:

София, Кооперативен пазар, Базар "Искра" 2000

София, жк. "Дружба 2", ул. "Проф. Цветан Лазаров" 114

София, жк "Овча купел", бл.527, вх.Б, маг.2

Раднево, ул. "Г.Димитров" №  7

Пловдив, ул. "Царевец" 17

Костинброд, ул. "Детелина" № 1В

Димитровград, ул. "България" № 6, бутик № 2

Ботевград, пл. "Незнаен воин" 2, помещение № 4

Русе, ул. Студентска № 4

1.2. Представи рекламната листовка на „Вива Кредит“ ООД, даваща право на участие в промоцията, в един от изброените в т.1.1 офиси.

1.3.Усвои заем по продукт „ВИВАКРЕДИТ ПЛАН“ за заемна сума /главница/ в размер от 400 лв. (четиристотин лева) до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), със срок на изплащане 11, 14, 18 двуседмични вноски или 7, 9 месечни вноски, в зависимост от погасителния план.

1.4. Погаси коректно (до падеж) всяка погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем.

2. При спазване на всички клаузи по индивидуално сключения договор и настоящите Общи условия, заемателят получава отстъпка в размер на 30% от усвоената главница по-индивидуалния договор за паричен заем.

3. Отстъпката се начислява по следния начин: Ако размерът на отстъпката е по-малък от размера на последната погасителна вноска, отстъпката се приспада от последната погасителна вноска. Ако отстъпката е в размер по-голям от този на последната погасителна вноска, отстъпката се разделя на две равни части и се приспада от последните две погасителни вноски, а именно: едната част от остъпката се изважда от размера на предпоследна погасителна вноска и същата се заплаща в намален размер (предпоследна вноска минус половината от остъпката) и последната погасителна вноска също се заплаща в намален размер (последна вноска минус другата половина от остъпката). Ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните две погасителни вноски, то тогава, отстъпката се разделя на три равни части и се приспада от последните три погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните три погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на четири равни части и се приспада от последните четири погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните четири погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на пет равни части  и се приспада от последните пет погасителни вноски, по начина описан в предходнто изречение.

ТИПИЧЕН ПРИМЕР:

По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване 28 седмици, сключен при условията на промоцията, без заявена такса експресно разглеждане на документи, Заемателят се задължава да върне заемната сума на 14 погасителни вноски, от които 10 погасителни вноски в размер на 120.01 лв. (сто и двадесет лева и една стотинка) всяка и последните 4 погасителни вноска в размер на 7.51 лв. (седем лева и петдесет и една стотинка), вместо 120.01 лв. (сто и двадесет лева и една стотинка) всяка, при ГПР – 15.82% и ГЛП – 40.26%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1230,14 лв. (хиляда двеста и тридесет лева и четиринадесет стотинки), вместо _1680.14 (хиляда шестотин и осемдесет лева и четиринадесет стотинкилв., при условие, че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем. По договор за предоставяне на паричен заем от 1500 лева, със срок на погасяване от 28 седмици, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, сключен при условията на промоцията, Заемателят се задължава да върне заемната сума на 14 погасителни вноски, от които 11 погасителни вноски в размер на 156,59 лв (сто петдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки) всяка и заплаща последните 3 погасителна вноска в размер на  6,59 лв (шест лева и петдесет и девет стотинки), при ГПР – 15.82% и ГЛП – 40.26%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1 742.26 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и два лева и двадесет и шест стотинки), вместо _2192.26 лв. (две хиляди сто деветдесет и два лева и двадесет и шест стотинки, при условие, че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем. В случай че Заемателят не е заявил такса експресно разглеждане на документи и не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем, Заемателят се задължава да върне заемната сума на 14 погасителни вноски, от които 11 погасителни вноски в размер на 156,59 лв (сто петдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки) всяка и заплаща последните 3 погасителна вноска в размер на 6,59 лв (шест лева и петдесет и девет стотинки), вместо 156,59 лв (сто петдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки) всяка,при ГПР – 15.82% и ГЛП – 40.26%. В този случай общата сума за погасяване на кредита е 1 742.26 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и два лева и двадесет и шест стотинки), вместо 2192,26 лв (две хиляди сто деветдесет и два лева и двадесет и шест стотинки, при условие, че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем. В случай че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем и е заявил незадължителната услуга такса Експресно разглеждане, погасителната вноска е в размер на 193.17 лв. (сто деветдесет и три лева и седемнадесет стотинки). В този случай  и заемателят заплаща първите 11 (единадесет) погасителни вноски в размер на 193.17 лв. (сто деветдесет и три лева и седемнадесет стотинки) всяка и в намален размер последниите 3 погасителни вноски в размер на 43.17 лв. (четиридесет и три лева и седемнадесет стотинки), вместо 193.17 лв. (сто деветдесет и три лева и седемнадесет стотинки) всяка. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 2 254,38 лв. (две хиляди двеста петдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки ), вместо _2704,38 лв. (две хиляди двеста петдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки, при ГПР – 15.82% и ГЛП – 40.26%.

4. Годишният лихвен процент (ГЛП), годишният процент на разходите (ГПР) са такива, каквито са посочени в договора за паричен заем.

5. Въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция, като в случай, че такова не бъде предоставено, се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Периодът, в който потребител, може да се възползва от Промоцията, започва на 01.05.2018 г. и продължава до 31.05.2018 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. IX и т. X, т.1. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията се провежда в следните търговски обекти на Вива Кредит ООД на:

София, Кооперативен пазар, Базар "Искра" 2000

София, жк. "Дружба 2", ул. "Проф. Цветан Лазаров" 114

София, жк "Овча купел", бл.527, вх.Б, маг.2

Раднево, ул. "Г.Димитров" №  7

Пловдив, ул. "Царевец" 17

Костинброд, ул. "Детелина" № 1В

Димитровград, ул. "България" № 6, бутик № 2

Ботевград, пл. "Незнаен воин" 2, помещение № 4

Русе, ул. Студентска 9

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За повече информация относно договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ ПЛАН може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД или да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия на промоцията, описани в настоящите Общи условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в посочените търговските обекти на Дружеството в страната или на адреса на управление, посочен по т. I по-горе и да се възползва от стандартните условия за сключване на Договор за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН.

3. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

4. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения.

5. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията в посочените по-горе офиси на „Вива Кредит“ ООД и на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

2. Ако Заемателят допусне забава в плащането на която и да е погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция, не получава посочената отстъпка и се задължава да заплати пълния размер на задължението си.

3. Заемател, който се откаже от сключения договор за паричен заем или погаси предсрочно задължението си по договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и няма право на отстъпка.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписването на Предложение за сключване на договор за паричен заем и/или Договора за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, включително и за целите на промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Предложението и Договора за паричен заем. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от посочените по-горе търговските обекти на Организатора, или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.

4. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.