Удължаване на срок

удължаване на срока на бърз кредит

Ако сте взели кредит в размер от 100 до 350 лв., платим на 1 вноска (на 14 или 30 дни), но не сте предвидили правилно всичките си разходи и ви затруднява връщането му, то ние имаме решение. Заплатете на падежната дата само лихвата и неустойката (в случай, че не сте предоставили обезпечение), удължете срока и отложете връщането на главницата с още един период.

  • Заявявате желанието си за удължаване срока на договора за бърз кредит. Това може да направите на място в офисите на Вива Кредит или като се обадите на телефон 0700 45 245.
  • След одобрение* срокът на Вашия договор за бърз кредит ще бъде удължен с още един период.
  • Подписвате анекс към договора си за бърз кредит, като това може да направите и с обаждане на телефон 0700 45 245.
  • Внасяте само дължимата лихва до момента и неустойката за обезпечение в случай, че такава е начислена - без главницата по кредита.
  • На следващата падежна дата ще дължите главница, лихва за новия период и такса за предоговаряне, посочени в индивидуалния Ви договор за кредит.

*Заемодателят извършва оценка на Заемателя, преди да вземе решение дали да даде съгласие, срокът на договора да бъде удължен.