УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА

“Доведи приятел и вземи до 20 лв. отстъпка“, провеждана от „Вива Кредит” ООД (Изм. от 10.04.2017 г., Изм. от 15.11.2017 г., Изм. от 27.02.2018 г.)

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

1. (Изм. от 10.04.2017 г.) Организатор на Програмата е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г., представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Програмата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ЦЕЛ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

3. (Изм. от 15.11.2017 г., Изм. от 27.02.2018 г.Заемател, по сключен текущ договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД, който препоръча (доведе) на „Вива Кредит“ ООД трето физическо лице – кандидат Заемател (Нов клиент), което сключи с „Вива Кредит“ ООД договор за предоставяне на паричен заем за заемна сума /главница/ в размер от 300 лв. (триста лева) до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), платим на една или няколко вноски, получава отстъпка от разходите си по кредита до 20 лева, както следва:

3.1. В случай, че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за което е начислена такса и е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 9,50 лв.  

3.2. В случай, че Заемателят не е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и не е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, за което е начислена неустойка, отстъпката е в размер на 9,50 лв.

3.3. В случай, че Заемателят не е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем и е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, отстъпката е в размер на 1.50 лв.

3.4. В случай, че Заемателят е избрал да се ползва от допълнителната услуга за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем, за което е начислена такса и не е изпълнил задължението си за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем, за което е начислена неустойка, отстъпката е в размер на 20 лв.

4. Под „Нов клиент“ по смисъла на горния член следва да се разбира лице, което никога не е сключвало договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД.

5. Заемателят получава посочената отстъпка от последващата дължима вноска по договора си за заем, считано от момента на сключване на договора за паричен заем между Новия клиент и „Вива Кредит“ ООД.

6. Отстъпката по т. 3 получава и Новият клиент. Отстъпката е от първата вноска по сключения с него договор за заем.

7. Новият клиент получава отстъпката само и единствено при положение, че не се е възползвал от текуща промоция. Недопустимо е новият клиент да ползва кредит при промоционални условия и едновременно с това да получи отстъпката по т. 6

8. Заемателят и новия клиент не получават посочената в настоящите условия отстъпка в случай че погасят предсрочно задълженията си по сключения договор за паричен заем или се откажат от него. Т.е. Програмата не се прилага в случай на предсрочно погасяване и отказ от договора за кредит.

9. Независимо от броя на препоръчаните физически лица, Заемателят не може да ползва отстъпка по-голяма от оскъпяването на текущия му заем.

10. Новият клиент, кандидатствайки за получаване на заем, в Предложението за предоставяне на паричен заем задължително следва да отбележи в поле „Лице за контакт“, имената на Заемателя, който го е препоръчал.

11. Програмата се провежда на територията на цялата страна.

12. (Изм. от 15.11.2017 г.За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Програмата по кредитния продукт на Дружеството „ВИВАКРЕДИТ СЕГА“ и "ВИВАКРЕДИТ ПЛАН", може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

13. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

14. В Програмата нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и техните роднини по права линия без ограничения.

III. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОГРАМАТА

15. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството и на нашите партньори в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

IV. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

16. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Програмата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Програмата при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да възползва от нея.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

17. Програмата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписването на Предложение за сключване на договор за паричен заем и/или Договора за предоставяне на паричен заем, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, включително и за целите на Програмата, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Предложението и Договора за паричен заем.

18. Данни на препоръчаното лице се предоставят от страна на Заемателя при изрично съгласие от страна на препоръчаното лице. Заемателят декларира, че е получил съгласието от препоръчаното лице (Новия клиент).

19. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

20. Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел III. Публичност на Програмата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Програма, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел III. Публичност на Програмата.

22. Всеки участник в Програмата може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Програмата.

23. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в Програмата, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива Кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата Програма са нарушени.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.