ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА С ПРОМО-ТАЛОНИ

ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ ЗА ИСТИНСКИТЕ ХОРА

провеждана от „Вива кредит” ООД за периода от 26 септември 2017 г. до 26 февруари 2018 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоционалната игра, нарична по-долу Промоция е „Вива кредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201995287, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2,  офис 73Г, представлявано от Управителя Десислава Страхилова Димитрова със съдействието на „ТАБАК МАРКЕТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1202, район „Възраждане“, ул. „Княз Борис І“ № 161, ЕИК 175127176, наричано по-долу Lafka.

2. Решението на „Вива Кредит” ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Участието в Промоцията се осъществява чрез получаването от клиента/участника Промо-талон от посочените по-долу в настоящите условия обекти на Lafka: Промо-талон може да бъде получен в периода от 26.09.2017 до 15.12.2017 г.

2. Промо-талонът се предоставя след поискване от клиента или по преценка на служителите на обекта на Lafka. Получаването на Промо-талон не е обвързано с покупка или ползването на услуга.

3. Промо-талоните съдържат две полета за изтриване. Първото поле (скреч поле) за изтриване е със символи, а второто поле дава право за участие в Бонус игра „Втори шанс

4. При изтриване на първото поле от талона се показват символи. При откриване на 3 еднакви символа, Участникът печели награда, съответстваща на тези символи.

5. Всеки ПРОМО-ТАЛОН печели една от следните награди:

5.1 Отстъпка в размер на 20% от главницата по сключен договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД.

5.2. Отстъпка в размер на 30% от главницата по сключен договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД.

5.3. Отстъпка в размер на 40% от главницата по сключен договор за паричен заем с „Вива Кредит“ ООД.

5.4. Безплатно кафе. В случай че при изтриване на първото поле участникът открие 3 еднакви символа с кафе, то той печели напитка кафе и има право да я получи на място в обекта на LAFKA, от който е получен ПРОМО-ТАЛОНА. Условие за получаване на наградата е участникът да предаде печелившия талон на служителят на Lafka.

5.5. Втори ПРОМО-ТАЛОН. Спечелена награда „Втори талон“ се получава на място в обект на LAFKA от който е получен ПРОМО-ТАЛОНА. Условие за получаване на наградата е участникът да предаде печелившия талон на служителят на Lafka.

6. Участници, които не са се възползвали от правото да получат спечелената по чл.5 от настоящия раздел награда, имат право да участват в Бонус игра „Втори шанс“, като за целта изтрият съответното поле на получения Промо-талон и регистрират своя таен код на специално разработената от Организатора уеб страница game.vivacredit.bg не по-късно от 15.12.2017 г. Всички условия на бонус играта „Втори шанс“ се съдържат в Общите условия на Бонус игра „Втори шанс“, публикувани на интернет страницата на Вива Кредит vivacredit.bg и на специално създадената уеб страница game.vivacredit.bg.

7. Участник в Промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене/ седалище на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани тук и има навършени 18 години. Наградите във вид на отстъпки, могат да бъдат усвоени само от лица навършили 21 години. За всички останали награди, остава условието да са навършили 18 години.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията се провежда на територията на цялата страна. Промо-талонът може да бъде получен в следните обекти на Табак Маркет АД или техни франчайз партньори:

Град Търговски обект № Адрес:
1. Пловдив 'P137 СП.№7 БУЛ. ЦАР БОР
2. Пловдив 'P138 СП. №109 УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ
3. Пловдив P146 БУЛ. ПОБЕДА СП.57
4. Пловдив 'P006 СП91 БУЛ.Б-Я СУ ХЛ
5. Пловдив 'P089 СП.118 БУЛ.6-ТИ СЕПТЕМВРИ
6. Пловдив 'P044 СП.360 ЖК ТРАКИЯ Б
7. Пловдив 'P030 СП.61 БУЛ.Н.ВАПЦАРОВ
8. Пловдив 'P047 СП.81 УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ
9. Пловдив 'P060 СП.301 УЛ.СОЛУНСКА
10. Пловдив 'P070 СП.38 УЛ.Д.ТАЛЕВ
11. Пловдив 'P025 СП.51 БУЛ.ДУНАВ СУ
12. Пловдив P091 АВТОГАРА
13. Русе R056 СП.102, БУЛ.403
14. Русе 'R045 СП.№135 ДОМ МАЙКА
15. Русе 'R061 СП.10 МОТОТЕХНИКА
16. Русе 'R004 СП.УНИВЕРМАГ
17. Плевен 'PL06 Ж.К.СТОРГОЗИ
18. Плевен 'OPL3 УЛ.К.ПОПОВА
19. Плевен 'PL08 УЛ.ИВАН МИНД
20. Плевен 'PL04 Ж.К. ДРУЖБА

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЧЕЛЕНА ОТСТЪПКА

1. За да се възползва от спечелената отстъпка по чл. 5.1., 5.2. или 5.3. от Раздел II, Участникът следва:

1.1. В периода от 26 септември 2017 г. до 26 февруари 2018 г. включително, да сключи, в качеството си на Заемател договор за предоставяне на паричен заем с „Вива кредит” ООД по продукта „ВИВАКРЕДИТ ПЛАН“ за заемна сума /главница/ в размер от 400 лв. (четиристотин лева) до 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), със срок на изплащане 7 или 9 месечни вноски или 11, 14 и 18 двуседмични вноски.

1.2. В момента на подписване на индивидуалния договор за паричен заем да предостави/предаде печелившия ПРОМО-ТАЛОН на служител на „Вива Кредит“ ООД.

1.3. Да е избрал да се ползва от допълнителна незадължителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на кредит.

1.4. Да погаси коректно (на падеж) или с не повече от 3 дни забава всяка погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем.

2. Отстъпката се начислява по следния начин: Ако размерът на отстъпката е по-малък от размера на последната погасителна вноска, отстъпката се приспада от последната погасителна вноска. Ако отстъпката е в размер по-голям от този на последната погасителна вноска, отстъпката се разделя на две равни части и се приспада от последните две погасителни вноски, а именно: едната част от остъпката се изважда от размера на предпоследна погасителна вноска и същата се заплаща в намелен размер (предпоследна вноска минус половината от остъпката) и последната погасителна вноска също се заплаща в намален размер (последна вноска минус другата половина от остъпката). Ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните две погасителни вноски, то тогава, отстъпката се разделя на три равни части и се приспада от последните три погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните три погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на четири равни части и се приспада от последните четири погасителни вноски, ако отстъпката е по-голяма от сбора на последните четири погасителни вноски, то тогава отстъпката се разделя на пет равни части  и се приспада от последните пет погасителни вноски, по начина описан в предходнто изречение.

3. Годишният лихвен процент (ГЛП), годишният процент на разходите (ГПР) са такива, каквито са посочени в договора за паричен заем. Отстъпката е от такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на кредит и не може да надвишава размера на тази такса.

ТИПИЧЕН ПРИМЕР: По договор за предоставяне на паричен заем от 1000 лева, със срок на погасяване на 7 месечни вноски, със заявена допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявка за отпускане на заем, при изпълнение на условията на промоцията, размерът на отстъпката е 30 % от усвоената главница, което се равнява на 300 лв. В този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1235.31 лв. (хиляда двеста тридесет и пет лева и тридесет и една стотинка), вместо 1535.31лв. при условие, че Заемателят изпълни всички условия по договора за предоставяне на паричен заем. В този случай, отстъпката ще бъде приспадната от последните две погасителни вноски, които ще бъдат в размер на 69, 33 лв. (шестдесет и девет лева и тридесет и три стотинки) всяка, вместо 219,33 лв.(двеста и деветнадесет лева и тридесет и три стотинки). В случай, че Заемателят не е изпълнил задължението си по чл. 4 от договора да предостави обезпечение в три дневен срок от сключване на договора за паричен заем , в този случай общата сума за погасяване на кредита е в размер на 1631.86 лв. (хиляда шестстотин тридесет и един лева и осемдесет и шест стотинки), вместо 1931.86лв. Отстъпката ще бъде приспадната от последните две погасителни вноски, които ще бъдат в размер на 125,98 лв.(сто двадесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки) всяка, вместо 275,98лв. (двеста седемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки).

Въпреки наличието на промоционални условия, за Заемателя не отпада задължението по чл. 4 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител или банкова гаранция, като в случай че такова не бъде предоставено, му се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

5. За повече информация по отношение на договорите за паричен заем, чието сключване дава право на участие в промоцията по кредитния продукт на Дружеството ВИВАКРЕДИТ ПЛАН може да посетите търговските обекти на „Вива кредит“ ООД, и да се обадите на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), както и да посетите интернет страницата на Дружеството, а именно: www.vivacredit.bg.

6. В настоящата промоция не могат да участват клиенти, които към момента на кандидатстване за кредит по настоящите Общи условия имат сключен договор за паричен заем (активен договор) с „Вива кредит“ ООД.

7. „Вива кредит“ ООД си запазва правото одобрението за отпускане на кредит по настоящата промоция да се извършва по преценка на негови компетентни служители, като не всеки кандидатствал получава такова.

8. Ако Заемателят допусне забава в плащането с повече от 3 дни на която и да е погасителна вноска съгласно договора за предоставяне на паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция, не получава посочената отстъпка и се задължава да заплати пълния размер на задължението си.

9. Заемател, който се откаже от сключения договор за паричен заем или погаси предсрочно задължението си по договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и няма право на отстъпка.

V. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.vivacredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписването на Предложение за сключване на договор за паричен заем и/или Договора за предоставяне на паричен заем ВИВАКРЕДИТ ПЛАН, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, включително и за целите на промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Предложението и Договора за паричен заем. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни. При спечелване на кафе или втори промо-талон лични данни не се обработват.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел V. Публичност на Промоцията.

2. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 45 245 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Вива кредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.

4. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

5. В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения, както и служители на Табак Маркет АД, техни франчайз партньори, както и техните роднини по права линия без ограничения

6. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

7. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

8. Размер на отстъпката по Договор за паричен заем № ______________ 8.1 Размерът на спечелената отстъпка е _________% от отпусната главница. 8.2 При изпълнение на условията на Промоцията, отстъпката се удържа от последната/последните _________ вноски като размерът на същата/същите се намалява на _____________всяка, вместо _________лв.